Ласкаво просимо на наш сайт!

Асоціація Бібліотек та Архівів Західної України (АLAWU) – некомерційна самоврядна організація, яка об’єднує на добровільних засадах бібліотеки, архіви та інші установи та організації, професійно пов’язані з бібліотечною і архівною справою, або тих, які сприяють її розвитку і розташовані на території Західної України.

Добро пожаловать на наш сайт!!

Ассоциация библиотек и архивов Западной Украины (АLAWU) – некоммерческая самоуправляемая организация, объединяющая на добровольных началах библиотеки, архивы и другие учреждения и организации, профессионально связанные с библиотечным и архивным делом, или тех, которые способствуют ее развитию и расположены на территории Западной Украины.

Членство!

Вступити в асоціацію може будь-яка людина, що цікавиться в бібліотечну справу, співробітники бібліотек, архівів, музеїв та інших культурних установ. Заповніть форму заявки на членство і зробіть наступний крок у вашій кар’єрі, приєднавшись до ведучого органу в бібліотечному, архівну справу, інформації. Членство в Асоціації дозволить вам розвивати свої навички, розширити свої знання і отримати професійне визнання, а також створити нові контакти та отримати практичну підтримку для вашої кар’єри. Дізнайтеся про переваги членства та приєднатися в якості фізичної особи.

Є три види членства.

Членство!

Вступить в ассоциацию может любой человек, интересующийся в библиотечном деле, сотрудники библиотек, архивов, музеев и других культурных учреждений. Заполните форму заявки на членство и сделайте следующий шаг в вашей карьере, присоединившись к ведущему органу в библиотечном, архивном деле, информации. Членство в Ассоциации позволит вам развивать свои навыки, расширить свои знания и получить профессиональное признание, а также создать новые контакты и получить практическую поддержку для вашей карьеры. Узнайте о преимуществах членства и присоединиться в качестве физического лица.

Есть три вида членства.

ИНДВИДУАЛЬНОЕ

Це членство для тих, хто працює або іншим чином бере активну участь в якійсь із аспектів бібліотеки / інформація, пов’язана з роботою, наприклад, випускників без бібліотеки кваліфікації. Асоційовані члени, які отримали необхідну академічну кваліфікацію і досвід роботи можуть також застосовуватися для зміни в якості повноправного члена.

Індивідуальні членські внески на основі поточної заробітної плати. Спеціальні членські внески доступні для студентів, бібліотека та архів друзів, піклувальників та відставного бібліотеки й архіву персоналу.

———————————————————–

Это членство для тех, кто работает или иным образом активно участвует в какой-либо из аспектов библиотеки / информация, связанная с работой, например, выпускников без библиотеки квалификации. Ассоциированные члены, которые получили необходимую академическую квалификацию и опыт работы могут также применяться для изменения в качестве полноправного члена.

Индивидуальные членские взносы на основе текущей заработной платы. Специальные членские взносы доступны для студентов, библиотека и архив друзей, попечителей и отставного библиотеки и архива персонала.

Read More »

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

Даний вид членства призначений для всіх типів бібліотек і архівів (наприклад, академічних, державних, муніципальних, регіональних, музичних, громадських, шкільних, спеціалізованих, а також організацій культурного профілю (наприклад, музеїв, художніх центрів, центрів управління інформацією).
————————————————————–
Данный вид членства предназначен для всех типов библиотек и архивов (например, академических, государственных, муниципальных, региональных, музыкальных, общественных, школьных, специализированных, а также организаций культурного профиля (например, музеев, художественных центров, центров управления информацией)

Read More »

КОРПОРАТИВНОЕ

Корпоративне членство є для організацій, які вирівнюють і підтримки бібліотек, таких як бібліотеки дошки, групи друзів, шкільних рад та інших об’єднань. Бібліотека дошки мають право на цю категорію за умови, що їх бібліотека є інституційним членом.

Цей тип членства призначений для компаній, які надають товари та послуги для бібліотечної спільноти і відкрита для будь-якої компанії, яка підтримує місію ALAWU

________________________________

Корпоративное членство доступно для организаций, которые выравнивают и поддержки библиотек, таких как библиотеки доски, группы друзей, школьных советов и других объединений. Библиотека доски имеют право на эту категорию при условии, что их библиотека является институциональным членом.

Этот тип членства предназначен для компаний, которые предоставляют товары и услуги для библиотечного сообщества и открыта для любой компании, которая поддерживает миссию ALAWU

Read More »

Наші Проекти

Асоціація проводить кілька проектів і програм, і ми запрошуємо всіх зацікавлених осіб і організацій, бути залученими в проекти.

* “Обізнана бібліотека” є проектом для публічних бібліотек, який може допомогти вашій команді підвищити обізнаність і змінити уявлення про вашу бібліотеці, а також отримувати значну підтримку спільноти! Запрошуємо публічних бібліотек по всьому штату, щоб працювати з нами.
* “Збережемо Спадщина” є одним з найважливіших для всіх бібліотек, архівів, музеїв, художніх центрів та інших культурних організацій в Україні. За даними ЮНЕСКО “Настоящее- це наша спадщина від минулого. Це те, чим ми живемо сьогодні, і те, що ми передаємо майбутнім поколінням. Наше культурну спадщину є незамінними джерелами життя і натхнення». Цей проект включає в себе повний і ретельний аналіз реального стану предметів старовини, виявлення причин розпаду, відновлення і збереження книг, музичних нот, історичних рукописів і інших паперових видань.

Читать Далее

Наши Проекты

Ассоциация проводит несколько проектов и программ, и мы приглашаем всех заинтересованных лиц и организаций, быть вовлеченными в проекты.

* “Осведомленная библиотека” является проектом для публичных библиотек, который может помочь вашей команде повысить осведомленность и изменить представления о вашей библиотеке, а также получать значительную поддержку сообщества! Приглашаем публичных библиотек по всему штату, чтобы работать с нами.
“Сохраним Наследие” является одним из самых важных для всех библиотек, архивов, музеев, художественных центров и других культурных организаций в Украине. По данным ЮНЕСКО “Настоящее- это наше наследие от прошлого. Это то, чем мы живем сегодня, и то, что мы передаем будущим поколениям. Наше культурное наследие являются незаменимыми источниками жизни и вдохновения». Этот проект включает в себя полный и тщательный анализ реального состояния предметов старины, выявление причин распада, восстановление и сохранение книг, музыкальных нот, исторических рукописей и других бумажных изданий.

Читать Далее
РЕСТАВРАЦИЯ

Асоціація допомагає бібліотекам і архівам, розташованим в західній частині України, відновити свою колекцію книг, документів, музичних нот і інших історичних цінностей, які були пошкоджені в результаті природного старіння, впливу хімічних і фізичних процесів, неправильного зберігання, а також неакуратне користування.

————————————————-

Ассоциация помогает библиотекам и архивам, расположенным в западной части Украины, восстановить свою коллекцию книг, документов, музыкальных нот и других исторических ценностей, которые были повреждены в результате естественного старения, воздействия химических и физических процессов, неправильного хранения, а также неаккуратного пользования.

Просмотреть Далее

КОНСЕРВАЦИЯ

Консервація або Зберігання книг і архівних документів є суттєвим компонентом комплексної програми щодо захисту та збереження бібліотечних і архівних фондів для поточного і майбутнього використання. Будь-які матеріали пошкоджуються в процесі зберігання, в тому числі – в результаті природного старіння (яке можна уповільнити, створивши відповідні умови зберігання), при транспортуванні, копіюванні, використанні.

—————————————

Консервация или Хранение книг и архивных документов является существенным компонентом комплексной программы по защите и сохранению библиотечных и архивных фондов для текущего и будущего использования. Любые материалы повреждаются в процессе хранения, в том числе в результате естественного старения (которое можно замедлить, создав соответствующие условия хранения), при транспортировке, копировании, использовании.

Подробности Далее

ОЦИФРОВКА

Оцифрованіє” є одним з найбільш важливих областей для збереження рідкісних книг. Воно має на увазі розробку цифрового сурогату фізичного об’єкта. Завдання Оцифровки – це зберегти книги, документи, ноти і т.д.
Звичайно, старовинні фоліанти, бібліографічні раритети неможливо повноцінно зберегти як цифрової копії, вона не передасть фактури паперу, художньої цінності ілюстрацій, переливів світла на пергаменті і т. П. Але в інших випадках книга – це, в першу чергу, джерело знань, інформації .

——————————————

“Оцифрование” является одним из наиболее важных областей для сохранения редких книг. Оно подразумевает разработку цифрового суррогата физического объекта. Задача Оцифровки — это сохранить книги, документы, ноты и т.д.
Конечно, старинные фолианты, библиографические редкости невозможно полноценно сохранить в виде цифровой копии, она не передаст фактуры бумаги, художественной ценности  иллюстраций, переливов света на пергаменте и т. п. Но в остальных случаях книга — это, в первую очередь, источник знаний, информации..

Просмотреть Детали

Наші партнери

Ми в Асоціації докладаємо всіх зусиль, щоб поширити культуру України за кордоном. Нашими партнерами є багато місцевих і міжнародні благодійні фонди, організації, установи і приватні компанії. Запрошуємо зацікавлених осіб, компаній і організацій до співпраці. Для деталей натисніть нижче.

—————————————

Мы в Ассоциации прилагаем все усилия, чтобы распространить культуру Украины за рубежом. Нашими партнерами являются многие местные и международные благотворительные фонды, организации, учреждения и частные компании. Приглашаем заинтересованных лиц, компаний и организаций к сотрудничеству. Для деталей нажмите ниже.

Подробности Партнерства
ERCenter
IAML
Second Life