Місія

Асоціація Бібліотек та Архівів Західної України (ALAWU) – некомерційна самоврядна організація, яка об’єднує на добровільних засадах бібліотеки, архіви та інші установи та організації, професійно пов’язані з бібліотечною і архівною справою, або тих, які сприяють її розвитку і розташовані на території Західної України.

Основною метою діяльності ALAWU є об’єднання зусиль, підтримка і координація діяльності її членів в інтересах збереження і розвитку бібліотечної та архівної справи в Україні.

Для досягнення цієї мети ALAWU здійснює свою діяльність за основними напрямками.

Миссия

Ассоциация Библиотек и Архивов Западной Украины (ALAWU) – некоммерческая самоуправляемая организация, которая объединяет на добровольных началах библиотеки, архивы и другие учреждения и организации, профессионально связанные с библиотечным и архивным делом, или тех, которые содействуют ее развитию и расположенные на территории Западной Украины.

Основной целью деятельности ALAWU является объединение усилий, поддержка и координация деятельности ее членов в интересах сохранения и развития библиотечного и архивного дела в Украине.

Для достижения этой цели ALAWU осуществляет свою деятельность основными направлениями.

Цілі і Завдання

  • Бібліотечна та архівна політика та законодавство.

  • Наукова та практична діяльність.

  • Соціальний захист працівників бібліотек та архівів.

  • Захист прав користувачів бібліотек та архівів.

  • Організація і проведення тренінгів та проектів з використання, відновлення та зберіганню бібліотечних і архівних фондів.

  • Міжнародна діяльність  Культурно просвітницька діяльність.

  • Видавничо-поліграфічна діяльність.

  • Сприяння впровадженню сучасних інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ) в бібліотечних і архівних діяльність, розвитку на їх основі інформаційних ресурсів, послуг і окремих сервісів, технології корпоративної роботи.

  • Розробка проектів документів, програм, здійснення експертизи діючих документів, що регулюють відносини в інформаційній сфері та спрямованих на гармонізацію різних практик щодо застосування ІКТ, що діють в бібліотеках Західної України.

  • Проведення освітніх тренінгів для співробітників бібліотек і архівів всіх типів, спрямованих на підвищення професійної компетентності та рівня інформованості бібліотекарів та архіваріусів про новітні досягнення в сфері ІКТ і можливостях використання їх у професійній діяльності.

  Цели и Задачи

  • Библиотечная и архивная политика и законодательство.

  • Научная и практическая деятельность.

  • Социальная защита работников библиотек и архивов.

  • Защита прав пользователей библиотек и архивов.

  • Организация и проведение тренингов и проектов по использованию, восстановлению и хранению библиотечных и архивных фондов..

  • Международная деятельность и Культурно просветительская деятельность.

  • Издательско-полиграфическая деятельность.

  • Содействие внедрению современных информационных компьютерных технологий (ИКТ) в библиотечных и архивных деятельность, развития на их основе информационных ресурсов, услуг и отдельных сервисов, технологии корпоративной работы.

  • Разработка проектов документов, программ, проведение экспертизы действующих документов, регулирующих отношения в информационной сфере и направленных на гармонизацию различных практик по применению ИКТ, действующих в библиотеках Западной Украины.

  • Проведение образовательных тренингов для сотрудников библиотек и архивов всех типов, направленных на повышение профессиональной компетентности и уровня информированности библиотекарей и архивариусов о новейших достижениях в сфере ИКТ и возможностях использования в профессиональной деятельности.